Apie

TECHNOLOGIJOS, FIZINIA? IR BIOMEDICINOS MOKSLA? FAKULTETAS

NuolatinA�s studijos

StudijA? programa: EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA

Study Programme: ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL

A�ios studijA? programos tikslas yra rengti kompetentingus ekologijos ir aplinkotyros specialistus, kurie, vadovaudamiesi darnaus vystymosi principais, gali atsakingai sprA�sti aplinkos kokybA�s gerinimo ir gamtos iA?tekliA? tausojimo problemas, geba integruotis A? regiono, A?alies, Europos ir pasaulio darbo rinkA�.

StudijA? programos turinys inovatyvus ir orientuotas formuoti asmenybes, gebanA?ias sprA�sti iA?kilusias problemas. Programa apima ne tik gyvosios ir negyvosios gamtos dalykus, bet ir socialiniams mokslams priskiriamas disciplinas. A?inios ir gebA�jimai A?tvirtinami praktikose, kurios vyksta gamtoje ir A?monA�se. Studentai iA?moksta dirbti ir daugiakultA�rinA�je aplinkoje, nes dalis studijA? vyksta tarptautinA�se studentA? grupA�se Lietuvojeir uA?sienyje.

Absolventams suteikiamas ekologijos bakalauro laipsnis.

A�iomis kompetencijomis ir gebA�jimais grA?stas iA?silavinimas sukurs puikA? pagrindA� siekti
gamtosaugininko, gamtosaugos koordinatoriaus ar tarA?os kontrolieriaus karjeros A?vairiose srityse A?skaitant vietinA�s valdA?ios institucijas, gamtosauginA? konsultavimA� ir verslo auditavimA�, ekologinA? A?vietimA�, biologinA�s A?vairovA�s apsaugA�, poveikio aplinkai vertinimA� ir kompetencijos kA�limA� magistrantA�ros, o vA�liau ir doktorantA�ros studijose.

A�iA� studijA? programA� kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra, tel. (8~41) 595 721, el. p. oikos@fm.su.lt

 

Comments are closed.