Apie

KVIEČIAME STUDIJUOTI ŠIAULIŲ UNIVERSITETE!

  Bakalauro studijų programa

„EKONOMIKA“

Studijų trukmė: 3,5 metų (nuolatinės), 5 metai (ištęstinės)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Ekonomikos bakalauras

Studijų programos vykdymo kalba: Lietuvių k.

Vieta:Šiaulių universitetas

 Ekonomikos studijų programos tikslas – rengti ekonomikos specialistus, išmanančius ekonomikos veikimo principus; gebančius analizuoti ir vertinti organizacijų ekonominius procesus; priimti sprendimus, siekiant efektyvaus išteklių naudojimo ir gerų įmonės veiklos rezultatų; tirti ekonominių procesų tendencijas.

Specializacijos:

  •  Studentai, pasirinkę  finansų ir bankininkystės specializaciją, gebės kompleksiškai vykdyti finansų specialisto funkcines veiklas, susijusias su ūkio subjektų veiklos apskaitymu, apmokestinimu, finansinių išteklių analize ir valdymu, investavimu ir rizikos valdymu šalies bei užsienio rinkose, analizuoti bankų ir vertinti bankų veiklą, jų naudojamus finansinius instrumentus bei vykdomus finansinius sandorius.
  • Studentai, pasirinkę buhalterinės apskaitos specializaciją, gebės kompleksiškai vykdyti buhalterio funkcines veiklas, susijusias su ūkio subjektų ūkinių operacijų sistema, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti apskaitos procesus, organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, formuoti apskaitos politiką, tvarkyti ūkio subjekto apskaitą, užtikrinti finansinės informacijos patikimumą bei kontrolę, dirbti su taikomosiomis apskaitos ir kitomis programomis.
  • Studentai, pasirinkę logistikos ekonomikos specializaciją, gebės identifikuoti bei analizuoti verslo sektoriaus ekonomines problemas, susijusias su gamybos, verslo paslaugų, rinkodaros, logistikos nacionalinės ir tarptautinės prekybos tendencijomis, apsirūpinimo reikalingais ištekliais šaltiniais, jų efektyvaus panaudojimo galimybėmis.

 Karje­ros galimybės:

Ekonomi­kos ba­ka­lau­rai dirba ekonomistais verslo įmonėse, valstybės insti­tu­ci­jose, atlieka ekonomi­nės ana­li­zės, veiklos pla­na­vi­mo, prognoza­vi­mo, ekonominių procesų modelia­vi­mo veiklas, dirba fi­nansi­ninkais, bankų skyrių va­dovais, asmeni­niais fi­nansų valdymo ir mokesčių konsultantais. Ekonomi­kos ba­ka­lau­rai ga­li tęsti stu­di­jas ekonomi­kos ar ki­tos stu­di­jų krypties ma­gistrantū­roje.

Kodėl rinktis šias studijas?

Šiaulių universitetas – dinamiškas, atviras universitetas, turintis 6000 studentų, 8 fakultetus, modernią akademinę biblioteką. Kasmet daugiau nei 160 studentų išvyksta į užsienį studijuoti ar atlikti praktiką, 100 užsienio studentų atvyksta studijuoti čia.  Šiaulių universitete puikios sąlygos aktyviam ir įdomiam studentiškam gyvenimui!

Comments are closed.