Apie Vadybos studijA? programA�

Programos tikslas a�� sudaryti sA�lygas tapti sisteminA? vadybinA? mA�stymA� turinA?ia asmenybe, gebanA?ia pasitelkti naujausias vadybos mokslo A?inias ir taikyti mokslinio paA?inimo metodus, priimant organizacijos vertA� didinanA?ius sprendimus, galinA?ia dirbti vadovaujantA? darbA�.
Vadybos magistras geba strategiA?kai planuoti ir priimti sprendimus, kritiA?kai mA�styti, atlikti mokslinius tyrimus.
Vadybos magistrantA�ros studijose plA�tojama tarpkultA�rinA� kompetencija, savivaldaus mokymosi, lyderystA�s gebA�jimai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebA�jimus holistiA?kai ugdanA?ios mokymo/si strategijos: mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, tyrimais grA?stas mokymasis. Jos realizuojamos taikant studento kritinA?, kA�rybiA?kA� ir kontruktyvA? mA�stymA� ugdanA?ius metodus: atvejo analizA�, socialinA? tyrimA� ,,modeliavimA�, A�individualiA� ir grupinA� refleksijA�, mokymosi pasiekimA? aplanko rengimA� ir kt.

Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Ultimate SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Home Basic SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Home Premium SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Professional SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows Thin PC Key

StudijA? pasiekimA? vertinimo bA�dai:
StudijA? dalykuose taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, iA?skyrus magistro baigiamA�jA? darbA�. StudijA? pasiekimai vertinamo formos: egzaminas A?odA?iu ar raA?tu, atvejo analizA�s ataskaitos gynimas, mokslinis esA�, kitas raA?to darbas, mokymosi pasiekimA? aplankas, savA�s ir kolegA? vertinimas.

StudijA? rezultatai:
1. IA?mano naujausias vadybos mokslo koncepcijas ir metodologijas bei geba priimti organizacijos vertA� didinanA?ius valdymo sprendimus.
2. Geba kA�rybiA?kai valdyti sudA�tingas, neapibrA�A?tas situacijas ir sprA�sti netipinius vadybos uA?davinius nuolat kintanA?iose vietos ir tarptautinA�je aplinkose.
3. PlA�toja socialiai atsakingos lyderystA�s, savarankiA?ko mokymosi gebA�jimus, reikalingus sA�kmingam profesiniam-ekspertiniam darbui ir asmeniniam tobulA�jimui.
4. Geba kritiA?kai vertinti organizacijA? strateginA�s plA�tros alternatyvas ir numatyti organizacijos vystymosi perspektyvas.
5. Pasitelkdami mokslo A?inias ir A�mokslinio paA?inimo metodus geba sprA�sti kompleksines organizacijos veiklos problemas.
6. Geba sistemiA?kai vertinti pokyA?iA? poveikA? organizacijai ir visuomenei bei inicijuoti savalaikius socialiai atsakingus vadybinius sprendimus.

AbsolventA? profesinA�s veiklos galimybA�s:

Absolventas turi teisA� stoti A? treA?iosios studijA? pakopos studijas, gali dirbti organizacijos ar jos padalinio vadovu, rinkos tyrA�ju, vadybos konsultantu, vadovauti savo verslui ar dirbti vadovaujantA? darbA� regiono, A?alies, uA?sienio privaA?iose A?monA�se, vieA?ojo sektoriaus organizacijose, veikianA?iose skirtinguose A�kio sektoriuose: pramonA�s, paslaugA?, prekybos.

Comments are closed.