Apie Vadybos studijA? programAi??

Programos tikslas ai??i?? sudaryti sAi??lygas tapti sisteminA? vadybinA? mAi??stymAi?? turinA?ia asmenybe, gebanA?ia pasitelkti naujausias vadybos mokslo A?inias ir taikyti mokslinio paA?inimo metodus, priimant organizacijos vertAi?? didinanA?ius sprendimus, galinA?ia dirbti vadovaujantA? darbAi??.
Vadybos magistras geba strategiA?kai planuoti ir priimti sprendimus, kritiA?kai mAi??styti, atlikti mokslinius tyrimus.
Vadybos magistrantAi??ros studijose plAi??tojama tarpkultAi??rinAi?? kompetencija, savivaldaus mokymosi, lyderystAi??s gebAi??jimai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebAi??jimus holistiA?kai ugdanA?ios mokymo/si strategijos: mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, tyrimais grA?stas mokymasis. Jos realizuojamos taikant studento kritinA?, kAi??rybiA?kAi?? ir kontruktyvA? mAi??stymAi?? ugdanA?ius metodus: atvejo analizAi??, socialinA? tyrimAi?? ,,modeliavimAi??, Ai??individualiAi?? ir grupinAi?? refleksijAi??, mokymosi pasiekimA? aplanko rengimAi?? ir kt.

Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Ultimate SP1 Key how to order nympho max drugs.
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Home Basic SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Home Premium SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Viagra Jelly without prescription legit non prescription viagra. , buy zithromax. Windows 7 Professional SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows Thin PC Key

StudijA? pasiekimA? vertinimo bAi??dai:
StudijA? dalykuose taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, iA?skyrus magistro baigiamAi??jA? darbAi??. StudijA? pasiekimai vertinamo formos: egzaminas A?odA?iu ar raA?tu, atvejo analizAi??s ataskaitos gynimas, mokslinis esAi??, kitas raA?to darbas, mokymosi pasiekimA? aplankas, savAi??s ir kolegA? vertinimas.

StudijA? rezultatai:
1. IA?mano naujausias vadybos mokslo koncepcijas ir metodologijas bei geba priimti organizacijos vertAi?? didinanA?ius valdymo sprendimus.
2. Geba kAi??rybiA?kai valdyti sudAi??tingas, neapibrAi??A?tas situacijas ir sprAi??sti netipinius vadybos uA?davinius nuolat kintanA?iose vietos ir tarptautinAi??je aplinkose.
3. PlAi??toja socialiai atsakingos lyderystAi??s, savarankiA?ko mokymosi gebAi??jimus, reikalingus sAi??kmingam profesiniam-ekspertiniam darbui ir asmeniniam tobulAi??jimui.
4. Geba kritiA?kai vertinti organizacijA? strateginAi??s plAi??tros alternatyvas ir numatyti organizacijos vystymosi perspektyvas.
5. Pasitelkdami mokslo A?inias ir Ai??mokslinio paA?inimo metodus geba sprAi??sti kompleksines organizacijos veiklos problemas.
6. Geba sistemiA?kai vertinti pokyA?iA? poveikA? organizacijai ir visuomenei bei inicijuoti savalaikius socialiai atsakingus vadybinius sprendimus.

AbsolventA? profesinAi??s veiklos galimybAi??s:

Absolventas turi teisAi?? stoti A? treA?iosios studijA? pakopos studijas, gali dirbti organizacijos ar jos padalinio vadovu, rinkos tyrAi??ju, vadybos konsultantu, vadovauti savo verslui ar dirbti vadovaujantA? darbAi?? regiono, A?alies, uA?sienio privaA?iose A?monAi??se, vieA?ojo sektoriaus organizacijose, veikianA?iose skirtinguose Ai??kio sektoriuose: pramonAi??s, paslaugA?, prekybos.

Comments are closed.