Apie Vadybos studijų programą

Programos tikslas – sudaryti sąlygas tapti sisteminį vadybinį mąstymą turinčia asmenybe, gebančia pasitelkti naujausias vadybos mokslo žinias ir taikyti mokslinio pažinimo metodus, priimant organizacijos vertę didinančius sprendimus, galinčia dirbti vadovaujantį darbą.
Vadybos magistras geba strategiškai planuoti ir priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, atlikti mokslinius tyrimus.
Vadybos magistrantūros studijose plėtojama tarpkultūrinė kompetencija, savivaldaus mokymosi, lyderystės gebėjimai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebėjimus holistiškai ugdančios mokymo/si strategijos: mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, tyrimais grįstas mokymasis. Jos realizuojamos taikant studento kritinį, kūrybišką ir kontruktyvų mąstymą ugdančius metodus: atvejo analizę, socialinį tyrimą ,,modeliavimą,  individualią ir grupinę refleksiją, mokymosi pasiekimų aplanko rengimą ir kt.

Studijų pasiekimų vertinimo būdai:
Studijų dalykuose taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, išskyrus magistro baigiamąjį darbą. Studijų pasiekimai vertinamo formos: egzaminas žodžiu ar raštu, atvejo analizės ataskaitos gynimas, mokslinis esė, kitas rašto darbas, mokymosi pasiekimų aplankas, savęs ir kolegų vertinimas.

Studijų rezultatai:
1. Išmano naujausias vadybos mokslo koncepcijas ir metodologijas bei geba priimti organizacijos vertę didinančius valdymo sprendimus.
2. Geba kūrybiškai valdyti sudėtingas, neapibrėžtas situacijas ir spręsti netipinius vadybos uždavinius nuolat kintančiose vietos ir tarptautinėje aplinkose.
3. Plėtoja socialiai atsakingos lyderystės, savarankiško mokymosi gebėjimus, reikalingus sėkmingam profesiniam-ekspertiniam darbui ir asmeniniam tobulėjimui.
4. Geba kritiškai vertinti organizacijų strateginės plėtros alternatyvas ir numatyti organizacijos vystymosi perspektyvas.
5. Pasitelkdami mokslo žinias ir  mokslinio pažinimo metodus geba spręsti kompleksines organizacijos veiklos problemas.
6. Geba sistemiškai vertinti pokyčių poveikį organizacijai ir visuomenei bei inicijuoti savalaikius socialiai atsakingus vadybinius sprendimus.

Absolventų profesinės veiklos galimybės:

Absolventas turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas, gali dirbti organizacijos ar jos padalinio vadovu, rinkos tyrėju, vadybos konsultantu, vadovauti savo verslui ar dirbti vadovaujantį darbą regiono, šalies, užsienio privačiose įmonėse, viešojo sektoriaus organizacijose, veikiančiose skirtinguose ūkio sektoriuose: pramonės, paslaugų, prekybos.

Comments are closed.