Apie

Programoje keliamas tikslas: parengti socialiai atsakingus verslo administravimo specialistus, atitinkanA?ius A?iuolaikinA�s visuomenA�s poreikius, suteikti studentams tvirtus verslo administravimo mokslo pagrindus, ugdyti studentA? gebA�jimus suprasti, analizuoti ir vertinti verslo procesus, tinkamai reaguojant A? besikeiA?ianA?ias verslo sA�lygas, bei priimti tinkamiausius verslo administravimo sprendimus, atsiA?velgiant A? esamus ar numatomus verslo aplinkos poreikius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Semestro pradA?ioje studentams vyksta A?vadinA�s kontaktinA�s paskaitos, kuriA? metu dA�stytojai pristato pagrindines dalyko (modulio) temas, uA?duotis, su studentais aptariami ir suderinami atsiskaitymo bA�dai ir terminai. Semestro metu studentai savarankiA?kai studijuoja nuotolinA�je aplinkoje pateiktA� ir kitA� rekomenduojamA� medA?iagA�, atlieka individualias uA?duotis, dalyvauja virtualiuose forumuose a�� diskusijose, konsultuojasi su dA�stytoju (virtualA�s forumai, Skype konferencijos). Semestro pabaigoje organizuojamas dalyko (modulio) atsiskaitymas a�� egzaminas, kuris vyksta dalyke (modulyje) numatyta forma.

StudijA? metu yra orientuojamasi A? studentA? aktyvaus mokymosi palaikymA�. Programoje taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebA�jimus holistiA?kai ugdanti probleminio/projektinio mokymosi strategija. StudentA? kritinis, kA�rybiA?kas ir konstruktyvus mA�stymas ugdomas analizuojant mokslinA� ir kitA� literatA�rA�, rengiant koncepcijA? A?emA�lapius, atliekant dokumentA?, atvejA? analizA�, socialinA? tyrimA�, modeliavimA�, ruoA?iant individualiA� refleksijA�, mokymosi pasiekimA? aplankA� (portfolio) ir kitomis mokymosi veiklomis.

StudijA? pasiekimA? vertinimo bA�dai:

Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema (dalA? galutinio paA?ymio studentai sukaupia semestro metu atlikdami dalyke (modulyje) numatytas uA?duotis), iA?skyrus bakalauro baigiamA�jA? darbA�. Semestro pabaigoje organizuojamas egzaminas (raA?tu ar A?odA?iu), kuris vyksta viena iA? dalyke (modulyje) numatyta forma: testas raA?tu, ataskaitos gynimas (atvejo, situacijos analizA�s), esA�, raA?to darbas, pateiktis ir jos pristatymas (gynimas), koncepcijos A?emA�lapio pristatymas ir gynimas, savA�s ir kolegA? vertinimas, mokymosi pasiekimA? aplankas.

StudijA? rezultatai:

BaigA� studijas absolventai pasiekia A?iuos studijA? rezultatus:

  1. A?ino ir supranta socialinA�s aplinkos A?vairialypiA?kumA�, verslo organizavimo formA? A?vairovA� bei juridinius A?moniA? steigimo aspektus, verslumo ir socialinA�s atsakomybA�s svarbA� bei geba priimti verslo administravimo sprendimus;
  2. A?ino ir supranta pagrindines ekonomikos ir vadybos mokslA? teorijas, koncepcijas, geba tirti, analizuoti, vertinti verslo mikro ir makro aplinkA�;
  3. Geba parinkti tinkamus verslo aplinkos paA?inimo metodus, juos derinti ir taikyti praktikoje, moka sistemiA?kai analizuoti ir interpretuoti duomenis siekiant priimti efektyvius verslo administravimo sprendimus;
  4. Suvokia darnaus vystymosi principines nuostatas ir geba kurti bei administruoti verslo plA�tros projektus.
  5. Geba kritiA?kai, sistemiA?kai mA�styti, teikia argumentuotus inovatyvius pasiA�lymus verslo problemoms sprA�sti, taikydami informacijos komunikacijos technologijas, naudodami duomenA? bazes bei kompiuterines programas;
  6. Moka atsakingai analizuoti ir objektyviai vertinti asmeninius gebA�jimus, tobulinti ir plA�sti bendrA�sias ir dalykines kompetencijas, savarankiA?kai mokytis siekiant profesinio tobulA�jimo;
  7. A?ino ir suvokia verslo iA?tekliA? formavimo principus ir A?altinius, iA?tekliA? administravimo metodus, tinklaveikos galimybes, geba priimti iA?tekliA? valdymo sprendimus;
  8. A?ino ir supranta marketingo principus ir koncepcijas, vartotojA? elgsenA� lemianA?ius veiksnius bei geba analizuoti ir vertinti skirtingas marketingo veiklas;
  9. Geba administruoti (planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti) darbuotojA? veiklA�, etiA?kai ir tolerantiA?kai sA�veikauti bei komunikuoti A?vairiose (specialistA? ir ne specialistA?) aplinkose, taikyti darbuotojA? motyvavimo metodus bei priemones.

A�AbsolventA? profesinA�s veiklos galimybA�s:

Absolventas gali steigti savo verslA� ar dirbti administracinA? darbA� regiono, A?alies, uA?sienio privaA?iose organizacijose, veikianA?iose A?vairiuose A�kio sektoriuose: pramonA�s (maisto, baldA?, tekstilA�s ir kt.), paslaugA? (bankuose, draudimo kompanijose, nekilnojamojo turto agentA�rose, transporto, reklamos, konsultavimo ir kt. A?monA�se), prekybos (maA?meninA�s ir didmeninA�s prekybos A?monA�se, vertybiniA? popieriA? birA?oje). Absolventai gali dirbti produkto/paslaugos vystymo vadybininkais, rinkA? paieA?kos, plA�tros galimybiA? A?vertinimo specialistais, rinkos tyrA�jais, finansA? administratoriais/vadybininkais, verslo konsultantais, klientA? duomenA? baziA? administratoriais/vadybininkais, pirkimA?, pardavimA?, importo/eksporto, marketingo, logistikos, tiekimo, kokybA�s vadybos projektA? ir kt. administratoriais/vadybininkais.

Comments are closed.