Apie

Programoje keliamas tikslas: parengti socialiai atsakingus verslo administravimo specialistus, atitinkančius šiuolaikinės visuomenės poreikius, suteikti studentams tvirtus verslo administravimo mokslo pagrindus, ugdyti studentų gebėjimus suprasti, analizuoti ir vertinti verslo procesus, tinkamai reaguojant į besikeičiančias verslo sąlygas, bei priimti tinkamiausius verslo administravimo sprendimus, atsižvelgiant į esamus ar numatomus verslo aplinkos poreikius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Semestro pradžioje studentams vyksta įvadinės kontaktinės paskaitos, kurių metu dėstytojai pristato pagrindines dalyko (modulio) temas, užduotis, su studentais aptariami ir suderinami atsiskaitymo būdai ir terminai. Semestro metu studentai savarankiškai studijuoja nuotolinėje aplinkoje pateiktą ir kitą rekomenduojamą medžiagą, atlieka individualias užduotis, dalyvauja virtualiuose forumuose – diskusijose, konsultuojasi su dėstytoju (virtualūs forumai, Skype konferencijos). Semestro pabaigoje organizuojamas dalyko (modulio) atsiskaitymas – egzaminas, kuris vyksta dalyke (modulyje) numatyta forma.

Studijų metu yra orientuojamasi į studentų aktyvaus mokymosi palaikymą. Programoje taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebėjimus holistiškai ugdanti probleminio/projektinio mokymosi strategija. Studentų kritinis, kūrybiškas ir konstruktyvus mąstymas ugdomas analizuojant mokslinę ir kitą literatūrą, rengiant koncepcijų žemėlapius, atliekant dokumentų, atvejų analizę, socialinį tyrimą, modeliavimą, ruošiant individualią refleksiją, mokymosi pasiekimų aplanką (portfolio) ir kitomis mokymosi veiklomis.

Studijų pasiekimų vertinimo būdai:

Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema (dalį galutinio pažymio studentai sukaupia semestro metu atlikdami dalyke (modulyje) numatytas užduotis), išskyrus bakalauro baigiamąjį darbą. Semestro pabaigoje organizuojamas egzaminas (raštu ar žodžiu), kuris vyksta viena iš dalyke (modulyje) numatyta forma: testas raštu, ataskaitos gynimas (atvejo, situacijos analizės), esė, rašto darbas, pateiktis ir jos pristatymas (gynimas), koncepcijos žemėlapio pristatymas ir gynimas, savęs ir kolegų vertinimas, mokymosi pasiekimų aplankas.

Studijų rezultatai:

Baigę studijas absolventai pasiekia šiuos studijų rezultatus:

  1. Žino ir supranta socialinės aplinkos įvairialypiškumą, verslo organizavimo formų įvairovę bei juridinius įmonių steigimo aspektus, verslumo ir socialinės atsakomybės svarbą bei geba priimti verslo administravimo sprendimus;
  2. Žino ir supranta pagrindines ekonomikos ir vadybos mokslų teorijas, koncepcijas, geba tirti, analizuoti, vertinti verslo mikro ir makro aplinką;
  3. Geba parinkti tinkamus verslo aplinkos pažinimo metodus, juos derinti ir taikyti praktikoje, moka sistemiškai analizuoti ir interpretuoti duomenis siekiant priimti efektyvius verslo administravimo sprendimus;
  4. Suvokia darnaus vystymosi principines nuostatas ir geba kurti bei administruoti verslo plėtros projektus.
  5. Geba kritiškai, sistemiškai mąstyti, teikia argumentuotus inovatyvius pasiūlymus verslo problemoms spręsti, taikydami informacijos komunikacijos technologijas, naudodami duomenų bazes bei kompiuterines programas;
  6. Moka atsakingai analizuoti ir objektyviai vertinti asmeninius gebėjimus, tobulinti ir plėsti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, savarankiškai mokytis siekiant profesinio tobulėjimo;
  7. Žino ir suvokia verslo išteklių formavimo principus ir šaltinius, išteklių administravimo metodus, tinklaveikos galimybes, geba priimti išteklių valdymo sprendimus;
  8. Žino ir supranta marketingo principus ir koncepcijas, vartotojų elgseną lemiančius veiksnius bei geba analizuoti ir vertinti skirtingas marketingo veiklas;
  9. Geba administruoti (planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti) darbuotojų veiklą, etiškai ir tolerantiškai sąveikauti bei komunikuoti įvairiose (specialistų ir ne specialistų) aplinkose, taikyti darbuotojų motyvavimo metodus bei priemones.

 Absolventų profesinės veiklos galimybės:

Absolventas gali steigti savo verslą ar dirbti administracinį darbą regiono, šalies, užsienio privačiose organizacijose, veikiančiose įvairiuose ūkio sektoriuose: pramonės (maisto, baldų, tekstilės ir kt.), paslaugų (bankuose, draudimo kompanijose, nekilnojamojo turto agentūrose, transporto, reklamos, konsultavimo ir kt. įmonėse), prekybos (mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse, vertybinių popierių biržoje). Absolventai gali dirbti produkto/paslaugos vystymo vadybininkais, rinkų paieškos, plėtros galimybių įvertinimo specialistais, rinkos tyrėjais, finansų administratoriais/vadybininkais, verslo konsultantais, klientų duomenų bazių administratoriais/vadybininkais, pirkimų, pardavimų, importo/eksporto, marketingo, logistikos, tiekimo, kokybės vadybos projektų ir kt. administratoriais/vadybininkais.

Comments are closed.