Apie

sildenafil kumagai. Programoje keliamas tikslas: parengti socialiai atsakingus verslo administravimo specialistus, atitinkanA?ius A?iuolaikinAi??s visuomenAi??s poreikius, suteikti studentams tvirtus verslo administravimo mokslo pagrindus, ugdyti studentA? gebAi??jimus suprasti, analizuoti ir vertinti verslo procesus, tinkamai reaguojant A? besikeiA?ianA?ias verslo sAi??lygas, bei priimti tinkamiausius verslo administravimo sprendimus, atsiA?velgiant A? esamus ar numatomus verslo aplinkos poreikius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Semestro pradA?ioje studentams vyksta A?vadinAi??s kontaktinAi??s paskaitos, kuriA? metu dAi??stytojai pristato pagrindines dalyko (modulio) temas, uA?duotis, su studentais aptariami ir suderinami atsiskaitymo bAi??dai ir terminai. Semestro metu studentai savarankiA?kai studijuoja nuotolinAi??je aplinkoje pateiktAi?? ir kitAi?? rekomenduojamAi?? medA?iagAi??, atlieka individualias uA?duotis, dalyvauja virtualiuose forumuose ai??i?? diskusijose, konsultuojasi su dAi??stytoju (virtualAi??s forumai, Skype konferencijos). Semestro pabaigoje organizuojamas dalyko (modulio) atsiskaitymas ai??i?? egzaminas, kuris vyksta dalyke (modulyje) numatyta forma.

StudijA? metu yra orientuojamasi A? studentA? aktyvaus mokymosi palaikymAi??. Programoje taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebAi??jimus holistiA?kai ugdanti probleminio/projektinio mokymosi strategija. StudentA? kritinis, kAi??rybiA?kas ir konstruktyvus mAi??stymas ugdomas analizuojant mokslinAi?? ir kitAi?? literatAi??rAi??, rengiant koncepcijA? A?emAi??lapius, atliekant dokumentA?, atvejA? analizAi??, socialinA? tyrimAi??, modeliavimAi??, ruoA?iant individualiAi?? refleksijAi??, mokymosi pasiekimA? aplankAi?? (portfolio) ir kitomis mokymosi veiklomis.

StudijA? pasiekimA? vertinimo bAi??dai:

Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema (dalA? galutinio paA?ymio studentai sukaupia semestro metu atlikdami dalyke (modulyje) numatytas uA?duotis), iA?skyrus bakalauro baigiamAi??jA? darbAi??. Semestro pabaigoje organizuojamas egzaminas (raA?tu ar A?odA?iu), kuris vyksta viena iA? dalyke (modulyje) numatyta forma: testas raA?tu, ataskaitos gynimas (atvejo, situacijos analizAi??s), esAi??, raA?to darbas, pateiktis ir jos pristatymas (gynimas), koncepcijos A?emAi??lapio pristatymas ir gynimas, savAi??s ir kolegA? vertinimas, mokymosi pasiekimA? aplankas.

StudijA? rezultatai:

BaigAi?? studijas absolventai pasiekia A?iuos studijA? rezultatus:

  1. A?ino ir supranta socialinAi??s aplinkos A?vairialypiA?kumAi??, verslo organizavimo formA? A?vairovAi?? bei juridinius A?moniA? steigimo aspektus, verslumo ir socialinAi??s atsakomybAi??s svarbAi?? bei geba priimti verslo administravimo sprendimus;
  2. A?ino ir supranta pagrindines ekonomikos ir vadybos mokslA? teorijas, koncepcijas, geba tirti, analizuoti, vertinti verslo mikro ir makro aplinkAi??;
  3. Geba parinkti tinkamus verslo aplinkos paA?inimo metodus, juos derinti ir taikyti praktikoje, moka sistemiA?kai analizuoti ir interpretuoti duomenis siekiant priimti efektyvius verslo administravimo sprendimus;
  4. Suvokia darnaus vystymosi principines nuostatas ir geba kurti bei administruoti verslo plAi??tros projektus.
  5. Geba kritiA?kai, sistemiA?kai mAi??styti, teikia argumentuotus inovatyvius pasiAi??lymus verslo problemoms sprAi??sti, taikydami informacijos komunikacijos technologijas, naudodami duomenA? bazes bei kompiuterines programas;
  6. Moka atsakingai analizuoti ir objektyviai vertinti asmeninius gebAi??jimus, tobulinti ir plAi??sti bendrAi??sias ir dalykines kompetencijas, savarankiA?kai mokytis siekiant profesinio tobulAi??jimo;
  7. A?ino ir suvokia verslo iA?tekliA? formavimo principus ir A?altinius, iA?tekliA? administravimo metodus, tinklaveikos galimybes, geba priimti iA?tekliA? valdymo sprendimus;
  8. A?ino ir supranta marketingo principus ir koncepcijas, vartotojA? elgsenAi?? lemianA?ius veiksnius bei geba analizuoti ir vertinti skirtingas marketingo veiklas;
  9. buy Viagra Professional online, buy Zoloft online.

  10. Geba administruoti (planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti) darbuotojA? veiklAi??, etiA?kai ir tolerantiA?kai sAi??veikauti bei komunikuoti A?vairiose (specialistA? ir ne specialistA?) aplinkose, taikyti darbuotojA? motyvavimo metodus bei priemones.

Ai??AbsolventA? profesinAi??s veiklos galimybAi??s:

Absolventas gali steigti savo verslAi?? ar dirbti administracinA? darbAi?? regiono, A?alies, uA?sienio privaA?iose organizacijose, veikianA?iose A?vairiuose Ai??kio sektoriuose: pramonAi??s (maisto, baldA?, tekstilAi??s ir kt.), paslaugA? (bankuose, draudimo kompanijose, nekilnojamojo turto agentAi??rose, transporto, reklamos, konsultavimo ir kt. A?monAi??se), prekybos (maA?meninAi??s ir didmeninAi??s prekybos A?monAi??se, vertybiniA? popieriA? birA?oje). Absolventai gali dirbti produkto/paslaugos vystymo vadybininkais, rinkA? paieA?kos, plAi??tros galimybiA? A?vertinimo specialistais, rinkos tyrAi??jais, finansA? administratoriais/vadybininkais, verslo konsultantais, klientA? duomenA? baziA? administratoriais/vadybininkais, pirkimA?, pardavimA?, importo/eksporto, marketingo, logistikos, tiekimo, kokybAi??s vadybos projektA? ir kt. administratoriais/vadybininkais. dostinex price.

Comments are closed.